application manager, 3 records found:

IBM Tivoli Composite Application Manager Basic for WebSphere v6.0 Managing Server SOLARIS keygen by Lz0
IBM WebSphere Application Server Network Deployment Manager v5.0.2.2 WinNT2k Multilingual keygen by ACME
IBM WebSphere Application Server Network Deployment Manager v5.0.2.2 Win2003 Multilingual keygen by ACME

Probably you can find application manager keygen here

Didn't find? Try to find application manager serial number here